Podrobnosti o škole ZŠ Těptín


Typ: Soukromá
Základní škola s druhým stupněm
Web: https://www.skolateptin.cz/
Adresa: Jílovská 884, 251 68 Kamenice - Těptín

Profil: Naší vizí je vytvořit prostor pro vzdělávání a výchovu dětí v přirozeném, respektujícím a bezpečném prostředí. Usilujeme o respektování jedinečnosti a zachování vnitřní svobody dítěte. Školu vnímáme především jako službu dětem. Poskytujeme základní vzdělávání žákům na prvním i na druhém stupni. Všechny ročníky začínají vyučování v 9 hodin. Den zahajujeme ranním kruhem, tedy společným setkáním, při kterém mají žáci i učitelé prostor pro vyjádření svých pocitů, postřehů, řeší se zde i některé organizační záležitosti apod. Vzdělávací program školy je postaven tak, aby bylo přihlédnuto k individuálním potřebám každého žáka. Na prvním stupni funguje výuka málotřídním způsobem, který je významně spojen s budováním samostatnosti žáků. Ti často pracují ve dvojici nebo v týmu. Spojování ročníků vyžaduje specifickou formu výuky, promyšlené a připravené střídání aktivit a využívání didaktických pomůcek. Druhostupňové žáky vedeme k samostatnosti tím, že jim poskytujeme prostor, aby se sami mohli rozhodnout, čemu se chtějí věnovat. Na některé vyučovací hodiny se žáci dělí do tzv. studijních skupin. Rozdělení se provádí zejména podle znalostí, přirozených schopností, zájmu nebo sociálních vazeb, napříč jednotlivými ročníky. To učiteli umožňuje přizpůsobit učební tempo i zaměření výuky konkrétním potřebám žáka. V rámci výuky jednotlivých předmětů mají žáci možnost si vybrat takové aktivity, které jim nejlépe vyhovují. Žáci vidí, že to, co jim škola nabízí, je pro ně smysluplné. Učí se, protože sami chtějí, a vidí důsledky svých rozhodnutí. Při hodnocení žáků nepoužíváme známky. Využíváme formativní (slovní) hodnocení, které mnohem lépe vystihuje pokroky v porovnání s předchozím obdobím. Na každého žáka naší školy pohlížíme jako na jedinečnou a neopakovatelnou bytost, proto neporovnáváme schopnosti žáků mezi sebou, nýbrž hodnotíme každého individuálně. Součástí areálu školy je školní zahrada, kterou žáci využívají každodenně o přestávkách, zároveň zde trávíme některé vyučovací hodiny. Odpoledne zahrada slouží zejména aktivitám školní družiny. Žáci se podílejí na jejím utváření a údržbě, čímž se mimo jiné seznamují s koloběhem přírody a potřebami jednotlivých rostlin, například při péči o zeleninové a bylinkové záhony nebo o jedlé keře a stromy. Pro výuku využíváme také školní terasu. V rámci školní výuky mají žáci možnost účastnit se nejrůznějších aktivit: návštěvy muzeí či divadelních představení inscenace školní divadelní hry besedy s odborníky na nejrůznější témata školy v přírodě lyžařského výcviku plaveckého výcviku vědomostních soutěží a olympiád

Pedagogická orientace: svobodná
Počet dětí a studentů: 46 / 102
Počet dětí v MŠ: 0 / 0
Počet žáků na prvním stupni: 32 / 0
Počet žáků na druhém stupni: 12 / 0
Počet studentů na střední škole: 0 / 0
Školné: 5000 Kč / měsíc
Poznámka ke školnému: Výše ročního školného je stanovena na 50.000 Kč za školní rok. Školním rokem je pro účely výpočtu školného myšlené 10 měsíců, tj. období 1. září - 30. června příslušného školního roku. Školné je možné uhradit buď jednorázově, nebo ve dvou splátkách.Součástí školného jsou: náklady na výuku (nájem prostor školy, včetně tělocvičny a mzdové prostředky učitele) školní pomůcky - učebnice, pracovní sešity, sešity, další školní pomůcky (hudební nástroje, sportovní vybavení aj.), výtvarné potřeby; náklady spojené s jednodenními vzdělávacími akcemi mimo školu v rámci výuky (exkurze, muzeum aj.), mimo jízdné MHD; ranní a odpolední školní družina; pitný režim, kromě období výuky venku (děti by s sebou do školy měly denně nosit malou láhev na pití).
Členění žáků do skupin: Ve třídě je maximálně 16 dětí.
Počet tříd nebo výukových skupin: 0
Školní družina: Ranní družina začíná v 7.30 a odpolední pokračuje do 16.45.
Aktuálnost informací: 2019-03-26