Podrobnosti o škole ZŠ Donum Felix


Typ: Soukromá
Web: http://donumfelix.cz/
Adresa: Petra Bezruče 3087, Kladno

Profil: Koncepci školy lze zjednodušeně charakterizovat pomocí následujících sloganů a klíčových slov: Plná důvěra v dítě, v jeho pozitivní vnitřní program a vnitřní motivaci. Svoboda a odpovědnost jako dvě strany téže mince. Věkové míchání. Přirozené učení a autonomie učení. Demokratické rozhodování, kde má dítě stejný hlas jako dospělý, společné vytváření a vymáhání pravidel. Kvalitní vztahy a otevřená komunikace. Konflikt jako příležitost k osobnímu růstu, nenásilná komunikace, mediace. Spolupráce a vzájemná pomoc. Škola Donum Felix je soukromá škola, která je zařazena do rejstříku škol Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Koncepce školy je popsána podle školského zákona ve školním vzdělávacím programu respektujícím Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, který sám o sobě podporuje individualitu škol a umožňuje následující moderní přístupy. Posláním školy Donum Felix je poskytovat dětem základní vzdělávání cestou přirozeného učení založeného na důvěře a vnitřní motivaci. Vize školy „jsme a rosteme spolu“ vyjadřuje náš hlavní záměr, kterým je vytvářet bezpečné, autentické, demokratické a inspirující prostředí pro svobodný rozvoj a učení všech, kdo jsou součástí školy – dětí, učitelů, dobrovolníků a externistů. Někdy proto také o naší škole hovoříme jako o učící se škole. V pedagogice vycházíme z konstruktivismu a na něj navazujících teorií učení, především pak z humanistické teorie vzdělávání, kde nás inspirují autoři jako Maslow, Rogers nebo Neil. Koncepce školy je vedle našich pedagogických zkušeností inspirována především zahraniční zkušeností svobodných demokratických škol. Od roku 2015 se účastníme každoročních setkání evropské sítě škol Sudbury Workshop a od roku 2018 jsme i součástí širší sítě evropských demokratických škol EUDEC. Současný rozsah školní docházky 1.–9. třída ZŠ chceme v budoucnosti rozšířit o středoškolské vzdělávání a případně i o mateřskou školu.

Pedagogická orientace: svobodná
Kapacita školy: 50
Počet dětí v MŠ: 0 / 0
Počet žáků na prvním stupni: 0 / 0
Počet žáků na druhém stupni: 0 / 0
Počet studentů na střední škole: 0 / 0
Školné: Průměrné školné je 3000Kč/měsíc.
Poznámka ke školnému: Školné je možné hradit na číslo účtu: 2900787661/2010 pod variabilním symbolem, kterým je rodné číslo dítěte. Školné pro školní rok 2018/2019 je nastaveno následovně. roční platba – 36.000 Kč za 1. dítě, 33.600 Kč za 2. dítě a 30.000 za 3. a další dítě, pololetní platba – 18.000 Kč za 1. dítě, 16.800 Kč za 2. dítě a 15.000 Kč za 3. a další dítě, měsíční platba – 3.000 Kč za 1. dítě, 2.800 Kč za 2. dítě a 2.500 Kč za 3. dítě a další dítě. Pokud je to možné, oceníme z důvodu zmenšení administrativní zátěže poslání školného v pololetní či roční platbě. Aktuální výše školného zatím nestačí na pokrytí všech nákladů školy. Školné ale nechceme výrazně zvyšovat na úroveň podobných škol, je pro nás podstatné umožnit mít u nás dítě (i jeho sourozence) rodičům napříč celou společností. Proto vás prosíme o zvážení možností, jak školu dále dobrovolně podpořit. Více o možnostech další podpory naleznete zde.
Členění žáků do skupin: Vyučuje se ve věkově smíšených skupinách od 1. do 9. třídy.
Počet tříd nebo výukových skupin: 0
Školní družina: Školní klub funguje ráno před začátkem školy od 7.30. Odpoledne do 15.30 hod. Do 16.30 možnost hlídání.
Aktuálnost informací: 2019-03-21