Podrobnosti o škole SŠ, ZŠ a MŠ da Vinci


Typ: Soukromá
Mateřská školka, Základní škola s oběma stupni, Střední škola
Web: www.skoladavinci.cz
Adresa: Na Drahách 20, 252 41 Dolní Břežany

Profil: Láska a přijetí nejsou za odměnu Svoboda sebevyjádření – být sám sebou Uvědomění si sebe sama, své hodnoty, mít se rád Důvěra a bezpečí Vnitřní motivace dětí a dospělých Osobní zodpovědnost Každý z nás tvoří školu a ovlivňuje její chod Vzdělání jako životní cesta k bytostným otázkám Škola jako plnohodnotný život tady a teď Podpořit využití svého potenciálu Škola je součástí systému základních škol akreditovaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Používá jako základní osnovu standardní metodiku pro české základní školy doplněnou o to, co nacházíme jako vhodný doplněk z filozofií alternativních škol. Škola da Vinci nabízí nadstandardní, relativně finančně dostupné vzdělání dětem z rodin širokého spektra ekonomického zázemí. Da Vinci je česká škola, která chce připravit děti na svět, ve kterém se komunikuje anglicky. Od mateřské školky je přirozenou součástí vzdělávání angličtina. Od první třídy je rozsah výuky angličtiny cca 6 hodin týdně. Ve vyšších ročnících a zvláště na gymnáziu bude vybraná část předmětů vyučována anglicky. V našich třídách je maximálně 18 dětí, což nabízí dostatečný prostor pro rozvoj individuality žáka a jeho zájmů. Klademe důraz na profesní i lidskou kvalitu našeho pedagogického týmu. Jsou pro nás důležité nejen pedagogické zkušenosti, ale také osobní aktivita a zájem pedagogů. Za zásadní považujeme, aby naši učitelé stále pracovali na svém osobním a profesním rozvoji formou interních i externích vzdělávacích programů. Za důležité považujeme vzděláváni v oblastech týkající se práce s individualitou a kolektivem, motivace, odstranění vnitřních bariér, sociální dynamiky a interakce, zvládání konfliktů a poučení z nich. Pak jsou pedagogové schopni pro děti vytvořit atmosféru “tady a teď”. Takovýto přístup učitelů vytváří zdravou podstatu, na jejímž základě se učení rozvíjí přirozeně, vedené vnitřní motivací a touhou poznávat, více než nutností zvládnout předepsané osnovy. Na prvním stupni školy využíváme slovní hodnocení, které věcně popisuje osvojení jednotlivých dovedností a znalostí, aniž by přiřazovalo známku či její ekvivalent. Předměty u nás nevyučujeme striktně odděleně, ale vzájemně je propojujeme. Tam, kde je to vhodné, používáme projektovou výuku v blocích. Pokud učitel cítí, že soustředěnost dětí klesá, volí podle situace jinou alternativu. Přestávky a jejich délku přizpůsobuje potřebám výuky. Děti nedostávají domů úkoly, protože vycházíme z toho, že ve škole je dost času na to, aby dítě zvládlo nejen povinnou školní látku, ale často mnohem víc. Někteří rodiče ale chtějí s dětmi pracovat i doma, protože to vytváří přirozenou platformu pro jejich komunikaci. Po dohodě s učitelem je možné rodiče zapojit formou domácích úkolů, doporučených her či dalších aktivit. Podporujeme spolupráci mezi školními třídami. Starší děti si látku opakují i tím, že ji vysvětlí dětem mladším. Pro ty jde o přirozený způsob učení podobný osvojování si dovedností od staršího sourozence. Děti mají podle svého zájmu možnost podílet se na množství mimoškolních aktivit a zájmových kroužků. Náš projekt je mladý a postupně se vyvíjí. Učíme se, jak věci dělat s větším pochopením a jak propojit každodenní aktivity s naší dlouhodobou vizí. Vytvořit ve škole kolektiv jedinečných individualit rozvíjejících potenciál sobě daný.

Počet dětí v MŠ: 0 / 0
Počet žáků na prvním stupni: 0 / 0
Počet žáků na druhém stupni: 0 / 0
Počet studentů na střední škole: 0 / 0
Školné: 106.700 Kč/ školní rok
Poznámka ke školnému: Školné se liší v MŠ, ZŠ a na gymnáziu. Více na webu školy.
Členění žáků do skupin: Ve třídě je maximálně 18 dětí.
Počet tříd nebo výukových skupin: 0
Školní družina: Ranní družina je otevřena od 7.30 a odpoledne do 17.00
Aktuálnost informací: 2019-04-07